Shimonoseki liegt an der Meerenge zu Kyushu.

Shimonoseki