Higashi-Osaka ist eine Stadt direkt östlich von Osaka.

Higashi-Osaka