The city famous for its Gyoza, Utsunomiya.

Utsunomiya